Fair use policy

Capaciteitsplanning

We willen graag dat al onze klanten optimaal en ongestoord gebruik kunnen maken van onze diensten. Omdat excessief en/of oneigenlijk gebruik gebruik van een account kan leiden tot overbelasting van delen het platform en hinder kan veroorzaken voor andere gebruikers, geldt er een Fair Use Policy, vrij vertaald een "redelijk gebruik regeling". De ‘Fair Use Policy’ geldt voor klanten die vanaf 1 januari 2014 een nieuw abonnement nemen, hun huidige abonnement wijzigen of verlengen.

Volgens de richtlijnen van deze Fair Use Policy kunnen we maatregelen nemen bij excessief en/of oneigenlijk gebruik. Ons platform is berekend op minimaal 3x 'normaal' gebruik. Het is geen probleem als u in een maand opeens van 300 afspraken naar 1000 afspraken groeit. Boven 5000 afspraken per maand per locatie moeten wij echter speciale maatregelen nemen om problemen te voorkomen. Dit is binnen onze definitie geen normaal gebruik. Deze situatie is op het grootste gedeelte van onze klanten niet van toepassing. Klanten met een excessief verbruik zorgen voor een hoge capaciteitsbelasting op ons platform. We willen voorkomen dat andere klanten hinder ondervinden van veelverbruikers.

 

Fair use policy

Deze Fair Use Policy is erop gericht een zo groot mogelijke groep van onze klanten optimaal te laten genieten en ongestoord gebruik te laten maken van de diensten van Libersy, volgens normaal gebruik. Om dit mogelijk te kunnen maken zijn er situaties denkbaar waarbij ingrijpen noodzakelijk is.

In deze Fair Use Policy geeft Libersy de richtlijnen waarlangs zij eventuele maatregelen zal nemen. Ook daarbij hanteert Libersy de regel: als het niet hoeft, neemt zij de maatregel niet. Deze Fair Use Policy geldt voor de abonnementen die worden aangegaan, verlengd of gewijzigd vanaf 1 januari 2014.

Excessief en/of Oneigenlijk Gebruik en Overlast

Om excessief en/of oneigenlijk gebruik van de diensten en overlast voor andere gebruikers te voorkomen heeft Libersy het recht nadere maatregelen te treffen, zoals (i) eventueel met terugwerkende kracht vanaf het moment van melding additionele vergoeding in rekening te brengen, (ii) het abonnement (tijdelijk) te wijzigen naar minder functionaliteit, en (iii) eventuele andere wettelijk toegestane maatregelen.

Van excessief en/of oneigenlijk gebruik en/of overlast is bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, sprake wanneer:

1) Overmatig gebruik herhaaldelijk zorgt voor overbelasting van het Libersy-netwerk en/of de systemen van Libersy en/of hinder veroorzaakt voor andere gebruikers.
2) U of een ander via uw account gebruik maakt van software waarbij de hoeveelheid gebruik wordt gemanipuleerd.
Indien Libersy excessief en/of oneigenlijk en/of overlast constateert van of door uw account, zal Libersy u hierover informeren en verzoeken het gebruik aan te passen. Wanneer voorafgaande melding vanwege vereiste spoed niet mogelijk is, zal Libersy u zo spoedig mogelijk informeren. Libersy verwacht dat u na een waarschuwing het gebruik van uw dienst aanpast, zoals verzocht.

Algemeen

De beoordeling van de noodzaak tot ingrijpen op grond van deze Fair Use Policy en de eventueel te nemen maatregelen gebeurt uitsluitend door en naar eigen inzicht van Libersy. Libersy is niet aansprakelijk voor schade in verband met de op grond van deze Fair Use Policy getroffen maatregelen. Deze maatregelen laten onverlet de andere rechten die Libersy heeft om geleden schade te verhalen of verdere schade te voorkomen.

Veel gestelde vragen

Kan ik zomaar een extra rekening krijgen?

Nee, als we problemen constateren dan melden we dat altijd eerst. Pas als de problemen aanhouden kan het zijn dat we genoodzaakt zijn extra kosten in rekening te brengen. Wij zullen u altijd vooraf de keuze bieden om akkoord te gaan met de kosten of om het verbruik terug te brengen.

Wat zijn voorbeelden?

Een goed voorbeeld is een verkeerd geschreven geautomatiseerd script wat afspraken in het systeem zet en dat in plaats van 50 afspraken per dag, onbedoeld 500 afspraken per dag in het systeem zet en dat ook nog binnen 1 minuut probeert te doen.

Een ander voorbeeld is een bedrijf met 10 locaties dat de agenda van alle locaties in een account heeft samengevoegd in plaats van een accounts per locatie af te nemen waardoor in die ene account meer dan 5000 afspraken per maand worden gemaakt. Voor iedere locatie dient u een apart account af te nemen.

Wat als ik toch meer dan 5000 afspraken per maand per locatie verwerk?

We kunnen altijd per geval bekijken wat de gevolgen zijn en of er een oplossing is. We kunnen extra capaciteit ter beschikking stellen tegen extra vergoeding.

Kan ik zomaar worden afgesloten?

Nee, wij nemen altijd contact met u op. Indien de belasting op ons platform dermate hoog is dat onmiddellijke actie nodig is kan het zijn dat we IP adressen blokkeren. Uw account blijft wel actief maar is niet meer vanaf iedere computer op internet bereikbaar.