Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voor het gebruik van Libersy diensten gelden de volgende voorwaarden

en alle van toepassing zijnde wettelijke regels. 

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Libersy, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. 

1.2 Bezoeker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de website en de diensten om informatie over aangesloten bedrijven te bekijken of online een afspraak te maken. 

1.3 Dienst: de dienstverlening op de website bestaande uit het verstrekken van informatie over bedrijven, de mogelijkheid tot het maken van een afspraak door een bezoeker bij een Bedrijf, de online kalender,

klantgegevens van het bedrijf, instellingen met betrekking tot het online boekingsysteem. 

1.4 Bedrijf: het bedrijf of persoon met wie Libersy een overeenkomst heeft gesloten en/of die gebruik maakt van de website en de diensten. 

1.5 Libersy: Handelsnaam in eigendom van Appointment Solutions BV gevestigd te Katernstraat 11, 1321NC Almere, KvK55005926. 

1.6 Website: de website www.Libersy.com. 

1.7 Libersy Calendar: het afsprakensysteem zoals Libersy dat levert zoals omschreven in Dienst. 

Artikel 2 Algemeen 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van de Website en de Diensten en alle eventuele aanbiedingen van

Libersy. Door gebruik te maken van de Website en de Dienst, aanvaardt het Bedrijf de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. 

2.2 Bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden, door middel van daartoe op de website beschikbare faciliteiten en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen

kopie. 

2.3 Libersy is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

2.4 Libersy wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van het Bedrijf van de hand. 

2.5 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Libersy

zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 

Artikel 3 Dienstverlening 

3.1 Libersy heeft de inhoud van de Website en de Diensten met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Een aantal onderdelen van de Website en 

Diensten, waaronder mede, doch niet uitsluitend de gegevens van het Bedrijf, is echter afkomstig van derden. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

Libersy draagt voor de inhoud en daarop rustende auteursrechten van teksten of beelden geen enkele verantwoordelijkheid. 

3.2 Libersy biedt de Website, de diensten en de daarop door haar zelf geplaatste informatie, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, aan op "as is" basis, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of

stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van voldoende kwaliteit, juistheid en geschiktheid voor een

bepaald doel, gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, of rechten van derden. Met name garandeert Libersy niet:  

- dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is; 

- dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en, 

- dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken. 

3.3 De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Libersy heeft geen zeggenschap over deze websites. Libersy is niet verantwoordelijk

voor de inhoud van deze websites. 

3.4 Libersy behoudt zich het recht voor Bedrijven en accounts onzichtbaar te maken indien wordt vermoed dat de diensten worden gebruikt voor illegale zaken en onrechtmatige praktijken. 

Artikel 4 Prijsaanpassing 

4.1 Libersy heeft het recht met ingang van 1 januari van ieder kalenderjaar, de prijs voor het verlenen van de Dienst, aan te passen conform enerzijds de informatie van het ICT-Office inzake loon- en

prijsontwikkeling in de automatiseringsbranche en anderzijds op de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde cijfers met betrekking tot prijsindices.  

Artikel 5 Onderhoud 

5.1 Libersy is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig

recht van Bedrijf op schadevergoeding jegens Libersy ontstaat.  

5.2 Enig gepland onderhoud waarvoor nodig is de dienst langer dan 30 minuten te onderbreken (downtime) zal minimaal 5 werkdagen vooraf worden aangekondigd via een bericht in de software en op social media. 

5.3 Gepland onderhoud zal plaatsvinden na 23:00 uur en voor 7:00 uur. 

5.4 De infrastructuur van het Libersy platform is ontworpen om een maandelijkse beschikbaarheid te kunnen leveren van 99.9% of hoger. 

Artikel 6 Gebruik van de Dienst en verstrekking van informatie 

6.1 Bedrijf garandeert dat alle gegevens (die benodigd zijn voor het maken van een afspraak) aan Libersy dienen te worden verstrekt volledig, juist en

actueel zijn. 

Artikel 7 Privacy 

7.1 Om de Dienst te kunnen bieden dient Libersy persoonsgegevens te verzamelen. Libersy draagt er zorg voor dat de verzameling van de

persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

7.2 Bedrijven die gebruik maken van de diensten van Libersy geven hierbij toestemming dat men ook gevonden kan worden voor afspraken met

betrekking tot de geselecteerde diensten en activiteiten op Google en andere zoekmachines. 

7.3 Bedrijven die gebruik maken van een van de sociale widgets van Libersy waarbij sociale activiteiten geselecteerd zijn, geven hierbij toestemming aan deze community en Libersy om de widget te tonen en

om andere community-leden de mogelijkheid te geven met hen een afspraak mogen maken via de widget en/of eventueel aangeboden zoekfunctionaliteit. 

7.4 Onze Dienst en website maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie

gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Libersy of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de

website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

7.5 Onze Dienst en website maakt gebruik van Tracking pixels, dit zijn elektronische bestanden (grootte normaal 1 pixel x 1 pixel) dat in een email (bijvoorbeeld onze

nieuwsbrief) wordt geplaatst. Door het gebruik van een trackingpixel kunnen wij zien of een e-mail gelezen wordt.

7.6 We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De informatie

wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

7.7 Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het

is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

7.8 Cookies uitzetten. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt

verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

7.9 We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.   

Artikel 8 Anti-Spam 

8.1 Het gebruik van gegevens van Bedrijven die via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder mede -maar niet beperkt tot- e-mailadressen en/of adresgegevens van bedrijven is enkel en alleen toegestaan met het

oog op het gebruikmaken van de Diensten van Libersy. Het is onder geen beding toegestaan de gegevens van de Bedrijven te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is: 

- het (ongevraagd) initiëren van iedere vorm van commerciële communicatie door middel van e-mail, fax, post of anderszins met (een) bedrij(f)ven, althans het direct of indirect promoten

van de goederen, diensten en/of ondernemingen; 

- iedere andere vorm van ongevraagde communicatie;

- gegevens van bedrijven te verzamelen om welke reden dan ook. 

8.2. Met het actief accepteren van de Gebruikersvoorwaarden bij een boeking of bij het inschrijven voor de diensten van Libersy, accepteert de gebruiker dat Libersy of een van de bij haar aangesloten dienstverleners

deze gebruiker email mogen sturen: 

- met informatie over gemaakte boekingen;

- met informatie over de diensten van Libersy;

- verzoek tot het geven van reviews. 

8.3 Indien een Bedrijf (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct

opeisbare boete van € 500,- (vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van Libersy om nadere rechtsmaatregelen tegen

de Bedrijf te nemen en schadevergoeding te eisen. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid Libersy 

9.1 Libersy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Libersy, tot een maximum bedrag van € 50,- per jaar, mits het voorval binnen 3 dagen na het voordoen ervan wordt gemeld via een e-mail verstuurd aan support@Libersy.com. 

9.2 Iedere aansprakelijkheid van Libersy voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Libersy niet aan

aansprakelijk voor schade aan de zijde van Bedrijf die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst danwel de Website. 

9.3 Bedrijf is aansprakelijk voor al het gebruik dat van de Dienst wordt gemaakt. Bedrijf vrijwaart Libersy volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan ongeacht

of het door het gebruik van de dienst wordt gemaakt. 

Artikel 10 Geschillen 

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd een de daartoe bevoegde rechter in Lelystad, Nederland. 

Appointment Solutions BV handelend onder Libersy

Katernstraat 11, 1321NC Almere

T:  085-2100100

E:  info@Libersy.com

W: www.Libersy.com 

© Copyright 2016 Libersy, Nederland, alle rechten voorbehouden. V2.18